คู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองส่งเสริมการมีงานทำ

คู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองส่งเสริมการมีงานทำ
ประกอบด้วยเนื้อหา ข้อมูลโครงการ แนวปฏิบัติงาน แบบสอบถาม และแบบสรุปรายงาน

FILE PDF