ร่างนิยามอาชีพสาขาการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

FILE PDF