คู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองส่งเสริมการมีงานทำ

คู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองส่งเสริมการมีงานทำ  

ประกอบด้วยเนื้อหา ข้อมูลโครงการ แนวปฏิบัติงาน แบบสอบถาม และแบบสรุปรายงาน

ดาวน์โหลด