10 ประเภทอาชีพอิสระ


1. ประเภทการขายและการให้บริการ


2. ประเภทการใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะด้าน


3. ประเภทการออกแบบ


4. ประเภทการสอน


5. ประเภทงานประดิษฐ์ หัตถกรรม และภูมิปัญญา


6. ประเภทการตัด - เย็บ


7. ประเภทการทำอาหาร


8. ประเภทการให้คำปรึกษา


9. ประเภทการเขียนและรีวิว


10. ประเภทการเกษตรและเลี้ยงสัตว์