10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย+ตัวอย่างอาชีพ

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิตัลอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร