10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย+ตัวอย่างอาชีพ

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่



อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ



อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ



อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ



อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร



อุตสาหกรรมหุ่นยนต์



อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์



อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ



อุตสาหกรรมดิจิตัล



อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร