คู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองส่งเสริมการมีงานทำ

คู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองส่งเสริมการมีงานทำ 

ประกอบด้วยเนื้อหา ข้อมูลโครงการ แนวปฏิบัติงาน แบบสอบถาม และแบบสรุปรายงาน

สามารถกดลิงค์ ดาวน์โหลด

หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง