คู่มือแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม กองส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม กองส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประกอบด้วยเนื้อหา ข้อมูลโครงการ แนวปฏิบัติงาน แบบสอบถาม และแบบสรุปรายงาน
สามารถ กดลิงค์ดาวน์โหลด  หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่าง

FILE PDF