ความเป็นมาศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร

ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร

ความเป็นมาศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร

----------------------------------------------------------------------------------

โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจรเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อรองรับนโยบาย ของรัฐบาลในด้าน “แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน” โดยมีเป้าหมายให้แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ สำหรับแรงงานทั่วไปให้มีรายได้วันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และผู้จบการศึกษาปริญญาตรีมีรายได้เดือนละ ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้แรงงานสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดหางาน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำและยกระดับรายได้ ซึ่งเป็นการให้บริการจัดหางานโดยเน้นการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ คนหางานได้รู้จักตนเอง สามารถเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความชำนาญ ความถนัด และตรงกับบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้คนหางานมีความสุข ในการทำงาน

สำหรับการดำเนินงานโครงการศูนย์ตรีเทพฯ จะเป็นการให้บริการจัดหางานโดยเน้นกระบวนการแนะแนวอาชีพ ซึ่งกระบวนการแนะแนวอาชีพ นับว่าเป็นหัวใจของการส่งเสริมการมีงานทำ เพราะเป็นกระบวนการให้คำปรึกษา โดยมีการให้ข้อมูล ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงความถนัด ทักษะ ความสามารถและบุคลิกภาพ มาสรุปร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติที่เป็นการแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคล เพื่อนำไปสู่การจ้างงานหรือการประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อประชาชนมีงานทำ มีรายได้ ส่งผล ให้สังคมอยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจมีความเจริญมั่นคง อัตราการว่างงานลดลง และ GDP โดยรวม ของประเทศ เพิ่มขึ้น

ดังนั้น ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการแนะแนวอาชีพหรือผู้ให้คำปรึกษาจะต้องมีความรู้และทักษะ ทั้งทางด้านกระบวนการ เทคนิค กลวิธีในการให้คำปรึกษา และคิดค้นสร้างเครื่องมือ หรือแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการสนองความต้องการหรือตอบปัญหาให้คนหางานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตามความต้องการที่เข้ามาขอใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น