แบบฟอร์มเอกสารประกอบการกู้เงิน

FILE PDF

  1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.1)
  2. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (บุคคล) (กรบ.2)
  3. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม) (บุคคล) (กรบ.3)
  4. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม) (กลุ่มบุคคล) (กรบ.3ก)
  5. สัญญาค้ำประกัน การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.4)
  6. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินได้รายเดือน (กรณีบุคคลค้ำประกัน) (กรบ.4ก)
  7. คำยินยอมของผู้สมรส (กรบ.4ข)
  8. หนังสือมอบอำนาจ (กรบ.4ค)
  9. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มบุคคล) (กรบ.2ก)