แบบฟอร์มเอกสารประกอบการกู้เงิน


FILE PDF

 1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.1)
 2. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (บุคคล) (กรบ.2)
 3. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มบุคคล) (กรบ.2ก)
 4. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม) (บุคคล) (กรบ.3)
 5. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม) (กลุ่มบุคคล) (กรบ.3ก)
 6. สัญญาค้ำประกัน การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.4)
 7. แบบคำขอพักชำระหนี้ กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรณีได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ) (กรบ.4/1)
 8. แบบคำขอพักชำระหนี้ กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรณีมีเหตุอันสมควร) (กรบ.4/2)
 9. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินได้รายเดือน (กรณีบุคคลค้ำประกัน) (กรบ.4ก)
 10. คำยินยอมของคู่สมรส (กรบ.4ข)
 11. หนังสือมอบอำนาจ (กรบ.4ค)
 12. รายงานผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้สินเชื่อ (กรบ.5)
 13. ตัวอย่างหนังสือนัดหมายตรวจสอบการดำเนินกิจการและวิเคราะห์กิจการ (กรบ.5ก)
 14. แบบบันทึกเสนอความเห็นของผู้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.5ข)
 15. ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณา กรณีอนุมัติให้กู้เงิน (กรบ.6)
 16. ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณา กรณีไม่อนุมัติให้กู้เงิน (กรบ.6ก)
 17. แบบขอผ่อนผันการชำระหนี้ (กรบ.7)
 18. ตัวอย่างแบบขอผ่อนผันการชำระหนี้ (รับสภาพหนี้) (กรบ.7ก)
 19. ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญากู้เงินฯ (กรณีใช้รายบุคคล) (กรบ.8)
 20. ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญากู้เงินฯ (กรณีกลุ่มบุคคล) (กรบ.8ก)
 21. ตัวอย่างหนังสือเตือนผู้กู้ ครั้งที่ 1 (กรบ.9)
 22. ตัวอย่างหนังสือเตือนผู้กู้ ครั้งที่ 2 (กรบ.9ก)
 23. ตัวอย่างหนังสือเตือนผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 1 (กรบ.9ข)
 24. ตัวอย่างหนังสือเตือนผู้กู้ ครั้งที่ 3 (กรบ.9ค)
 25. ตัวอย่างหนังสือเตือนผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 2 (กรบ.9ง)
 26. ตัวอย่างหนังสือเตือนผู้กู้ ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) (กรบ.9จ)
 27. ตัวอย่างหนังสือเตือนผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) (กรบ.9ฉ)
 28. คำแนะนำการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.10)
 29. แบบสรุปความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.11)
 30. แบบสรุปมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.11ก)