คุณสมบัติของผู้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

คุณสมบัติของผู้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ต้องมึคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน

2. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน

และมีการดำเนินการร่วมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีทรัพย์สินหรือเงินทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

4. มีสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดุ๊กดิ๊ก  รูปเงิน