คุณสมบัติของผู้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

คุณสมบัติของผู้กู้

กรณีผู้กู้เป็นรายบุคคล

1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

3. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่าห้าพันบาท

กรณีผู้กู้รายบุคคลจะต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกันซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และ

2. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ หนึ่งหมื่นห้าพันบาท หรือ

3. เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ปกครองท้องที่ระดับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน

เงื่อนไขการค้ำประกัน กรณีผู้กู้เป็นบุคคล

1. วงเงินกู้ไม่เกินสองหมื่นบาท ให้มีผู้ค้ำประกันหนึ่งคน

2. วงเงินกู้เกินกว่าสองหมื่นบาทแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้มีผู้ค้ำประกันสองคน

กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มบุคคล

1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกู้ร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน 

3. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

4. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท

    กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มบุคคลต้องมีผู้กู้ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นผู้กู้ร่วมกัน