ข่าวประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

1.กฎหมายลำดับรอง

2.ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2559

3.ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2560

4.การจัดการความรู้เรื่องโครงการส่งเสริมผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็ง


การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย 10 ประเด็น)

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการบริหารงบประมาณ

ประเด็นที่ 2 ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

ประเด็นที่ 3 โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน

ประเด็นที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน

ประเด็นที่ 5 วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์

ประเด็นที่ 6 ภาพรวมยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี

ประเด็นที่ 7 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ประเด็นที่ 8 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด

ประเด็นที่ 9 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

ประเด็นที่ 10 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำในการติดต่อทุนหมุนเวียน