ประวัติความเป็นมา

กองส่งเสริมการมีงานทำ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


(1) พัฒนาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระและการรับงานไปทำที่บ้าน

(2) ศึกษา จัดทำข้อมูลอาชีพ และแบบทดสอบเพื่อการแนะแนวอาชีพ

(3) ศึกษา จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ

(4) เป็นศูนย์กลางข้อมูลอาชีพและส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ข้อมูลอาชีพทั่วประเทศ

(5) ศึกษา จัดทำ พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม

(6) จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย