วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพสู่มาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสการมีงานทำและเป็นศูนย์สารสนเทศข้อมูลอาชีพที่ทันสมัย


ภารกิจ

ส่งเสริมการมีงานทำ โดยการแนะแนวอาชีพให้แก่ประชาชน คนว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนกลุ่มคนพิเศษ เช่น เยาวชนในสถานพินิจฯ และผู้ต้องขัง ทหารที่ปลดประจำการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ จัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน/กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน