โครงสร้างหน่วยงาน

กองส่งเสริมการมีงานทำ มีโครงสร้างหน่วยงาน ดังนี้


1. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ

2. กลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม

3. กลุ่มงานส่งเสริมการประกอบอาชีพ

4. กลุ่มงานส่งเสริมผู้รับงานไปทำที่บ้าน

5. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีงานทำ

6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป