อำนาจหน้าที่

กองส่งเสริมการมีงานทำ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


1. พัฒนาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ และการรับงานไปทำที่บ้าน

2. ศึกษา จัดทำข้อมูลอาชีพ และแบบทดสอบเพื่อการแนะแนวอาชีพ

3. ศึกษา จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลอาชีพ ส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ข้อมูลอาชีพทั่วประเทศ

5. ศึกษา จัดทำ พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม

6. จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย