วีดีทัศน์มาใหม่สามารถเข้าไปรับชมในคลังความรู้ หมวดวีดีทัศน์ RSS

 

วีดีทัศน์มาใหม่ ประกอบด้วย 3 วีดีทัศน์ ดังนี้

1. วีดีทัศน์แนะนำกรมการจัดหางาน ฉบับเต็ม

2. วีดีทัศน์แนะนำกรมการจัดหางาน ฉบับย่อ

3. วีดีทัศน์แนวอาชีพส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน

สามารถเข้าไปรับชมในคลังความรู้ หมวดวีดีทัศน์