E-Workforce Ecosystem - การแก้ปัญหากำลังคนของประเทศ RSS

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหากำลังคนของประเทศผ่านเอกสารเผยแพร่ในหัวข้อ E-Workforce Ecosystem - การแก้ปัญหากำลังคนของประเทศ

คลิกอ่านที่นี่