อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 RSS

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 155 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และครู อาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพ 

การจัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาซึ่งประกอบไปด้วย ครูแนะแนว บุคลากรทางด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ที่เกี่ยวข้องในด้านการแนะแนวอาชีพได้มีโอกาสรับฟังและฝึกปฏิบัติเทคนิคการตัดสินใจเลือกอาชีพ รวมทั้งสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการแนะแนวหรือให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในการเลือกเรียน เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อลดปัญหาการผลิตกำลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน