วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมการมีงานทำได้จัดประชุม RSS

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมการมีงานได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน

โดยมี น.ส.นฤมล ศิริทรงธรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน เพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยให้สอดคล้องกับการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล (ISCO 2008)