ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 RSS

 

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น นางสาวบุณยวีร์  ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน  ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 กลุ่ม 1 ราย จำนวนเงิน 670,000 บาท ดังนี้

1. กลุ่มนงลักษณ์ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาท

2. กลุ่มกระเป๋าดีมีสไตส์ เขตภาษีเจริญ (วัดจันทร์ เขต 5)  ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7  ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

3. กลุ่มนภาเวช  ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 150,000 บาท

4. นางนกน้อย พิณดนตรี  ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 20,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งมีอธิบดีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป