รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา RSS

 

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ประชุมหารือการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ คณะผู้แทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

การประชุมหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งได้กำหนดให้จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดนำร่อง โดยการดำเนินการสำรวจกำลังแรงงาน (Supply) และรวบรวมตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง สถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างงาน (Demand) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการมีงานทำและความต้องการแรงงาน