รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5/2565 RSS

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 4 กลุ่ม จำนวนเงิน 600,000 บาท ดังนี้

1. กลุ่มเขาวงการ์เม้นท์ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

2. กลุ่มหนูไพรเย็บเสื้อ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

3. กลุ่มเย็บผ้าแสวงหา ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท 

4. กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านโนนงาม ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอกู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท 

พร้อมทั้งพิจารณา(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับ…)