กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 6 RSS

 

กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน ผ่านระบบ VDO Conference  โดยที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 5 กลุ่ม จำนวนเงิน 1,300,000 บาท ดังนี้

1. กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านศรีบาติก ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาท 

2. กลุ่มตีมีดบ้านห้วยไทร ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาท 

3. กลุ่มมืดพกภาคใต้ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

4. กลุ่มนาวาการปัก ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

5. กลุ่มเย็บผ้าหนองบ่อผ้าคราม ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาท 

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป