กส.ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ เรื่องแนวปฏิบัติงานการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ RSS

 

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน นางเพ็ญศรี ฉัตรอนันทเวช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ เป็นประธาน การจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ เรื่องแนวปฏิบัติงานการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานส่วนกลาง สจก.เขตพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่ปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 65 คน และชมผ่านการไลฟ์สด facebook เพจกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จำนวน 2,542  คน ในการนี้ มีการร่วมแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ทั้งภายในห้องประชุมและการไลฟ์สดผ่าน facebook ทั้งนี้ กองส่งเสริมการมีงานทำได้มีการรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น