ก.แรงงาน มอบ 110 รางวัล ผู้มีผลงาน ‘ดีเด่น’ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน RSS

 

ก.แรงงาน มอบ 110 รางวัล แก่บุคคลและสถานประกอบการดีเด่น ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้น!ความสำคัญ การเพิ่มศักยภาพแรงงานและพัฒนาทุนมนุษย์ พร้อมย้ำให้ทุกภาคส่วนเป็นหุ้นส่วน (Partnership) สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังแรงงานผ่านกลไกประชารัฐ


พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการประทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงาน The Best of DSD (Department of Skill Development) 2016 วันนี้ (25 ส.ค.59) เวลา 13.30 น. ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารของกระทรวงแรงงานร่วมแสดงความยินดี

“รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยถือว่ากำลังแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความยั่งยืนในการดำรงชีวิต กระทรวงแรงงานตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนหรือทุนมนุษย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ทำให้แรงงานไทยมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและมีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ โดยรางวัล The Best of DSD (Department of Skill Development) 2016 เป็นเครื่องสะท้อนความสำเร็จ ความพยายามและความเสียสละของทุกท่าน ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังแรงงานในประเทศ โดยหวังให้ทุกภาคส่วนเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกประชารัฐ ให้แรงงานไทยได้มีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐาน สามารถนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” พลเอก ศิริชัยฯ กล่าว

สำหรับงาน The Best of DSD 2016 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงกระตุ้นจูงใจให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาหน่วยงาน ให้มีความพร้อมรองรับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดกิจกรรมประเภทต่างๆ ตามโครงการ The Best of DSD (Department of Skill Development) 2016 ได้แก่ กิจกรรมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ จำนวน 8 รางวัล กิจกรรมการประกวดสื่อการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559 จำนวน 14 รางวัล กิจกรรมพัฒนาครูฝึกดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 5 รางวัล และกิจกรรมส่งเสริมและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความสำเร็จในการประกอบอาชีพให้เป็น ‘เพชรน้ำหนึ่ง’ ประจำปี 2559 จำนวน 24 คน และสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 จำนวน 59 รางวัล รวมทั้งสิ้น 110 รางวัล

+++++++++++++++++++++++++++

“OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER”

"เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา"

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /ปัทรินทร์ นีระพล ข่าว /สมภพ ศีลบุตร ภาพ /25 สิงหาคม 2559