กลุ่มหัตถกรรมไม้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์

กลุ่มหัตถกรรมไม้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ได้รับเงินสนับสนุนจากการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน