กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง

กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ได้รับการสนับสนุนจนประสบความสำเร็จ เป็น Best Practices จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 

กองส่งเสริมการมีงานทำ  กรมการจัดหางาน