ประชาคมผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ

 

18 พฤษภาค 2560 นางกรวรรณ หมื่นผ่อง นักวิชาการแรงงานชำนานการ พร้อมด้วย นายอับดุลเลาะ กามียอ นักวิชากการแรงงาน สำรวจข้อมูลความต้องการทำงานของผู้สูงอายุและประชาคมผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเตรียมการฝึกอบรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา