จัดหางานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางอุสนา เจะแว นักวิชาการแรงงาน