เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ขั้นตอนการให้บริการ