ประชุมหารือเตรียมความพร้อม เพื่อประสานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ