สำนักงานจัดหางานจุังหวัดยะลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ