เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน ลงพื้นที่ให้บริการตามความต้ัองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มึบัตรสวัสดิการ