กิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนทีประจำเดือนมิถุนายน