สำนักงานจัดหางานจุังหวัดยะลาจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายแนะแนวอาชีพ