อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ และการจัดทำรายงานการประชุม”
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
น. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2564
กรมการจัดหางาน  ประชุมชี้แจงแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU
อธิบดีกรมการจัดหางาน  มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมร่วมรับมอบสุขาเคลื่อนที่จากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ และมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย