รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและรับฟังปัญหาอุปสรรคการจัดส่งแรงงานโดยวิธีรัฐจัดส่งร่วมกับสถานประกอบ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการคัดแยกแรงงานบังคับ ฯ
กรมการจัดหางาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำ
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเยี่ยมชมการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ