อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเข้าพบและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ญี่ปุ่น
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานศึกษานโยบายการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการสัมมนาทบทวน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการทำงาน ฯ ภาคใต้
กรมการจัดหางาน จัดโครงการสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1 2 >