นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย ร่วมกับ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ (เมอร์เมด) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ พร้อมเยี่ยมอาสาสมัครแรงงาน
นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนระดับภาค ของกระทรวงแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2565
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการกำกับดูแลคนเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7-7/2565

 1 2 >