นายสุวรรณ์  ดวงตา  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุม หารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งแรงงานประมงกลับจากต่าง  ประเทศ ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562

 1 2 >