รองอธิบดี กกจ. ร่วมบรรยาย หัวข้อ  “การจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายจัดหางาน” จังหวัดตาก