กรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน  พร้อมมอบนโยบาย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9