ขอเชิญชวนผู้กอบการเอกชน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนปี 2561