รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธาน   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม