วันที่ 4 สิงหาคม 2559

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2559
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
ร่วมกิจกรรม BIG DAY เดินรณรงค์ ชาวยโสธรร่วมใจ
ไปใช้สิทธิออกเสียง 7 สิงหาคม 2559
ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง