ภาพกิจกรรมวันที่ 6 ตุลาคม 2559

 

วันที่ 6. ตุลาคม 2559 เวลา 14 -17.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ร่วมกับชุดปฏิบัติการ ปราบปรามการค้ามนุษย์และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดยโสธรร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ จำนวน 5 แห่ง ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด