รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย ระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ผ่านระบบ VDO Conference
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือความคืบหน้าโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย

 1 2 3 >  Last ›