24 มิถุนายน 2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน และปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล การให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ปลอดภัยตามกฎหมาย PDPA
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมแนวทางการเดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อขอมีเอกสารประจำตัวของแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนชุมชนบ่อนไก่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้
กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5/2565

 1 2 3 >  Last ›