รองอธิบดี กกจ. ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาร์เรน ประจำประเทศไทย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการกำกับดูแลคนเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 8-8/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำงานประมงและแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 5/2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการปรับมาตรการการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU และการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2565

 < 1 2 3 4 >  Last ›