แจ้ง แรงงานต่างด้าว สิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว

 

แจ้ง แรงงานต่างด้าว สิ้นสุดะยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว

นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล จัดหางานจังหวัดยโสธร กล่าวว่าภายหลังได้สิ้นสุดระยะเวลวตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ แล้ว ปรากฏว่ายังมีแรงงานต่างด้าวบางส่วน ประสงค์จะขอเปลี่ยนนายจ้าง สามารถกระทำได้ในกรณีนายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเลิกกิจการ นายจ้างกระทำทารุณกรรม นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวติดต่อประสานงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ตนเองได้รายงานตัวทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยและขอใบอนุญาตทำงานครั้งแรก เมื่อนายจ้างเดิมแจ้งออกแล้ว แรงงานต่างด้าวต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน ๑๕ วัน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสภาพทันที ทั้งนี้เมื่อมีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะเข้าฐานความผิดตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ใดรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน โทษตามาตรา ๕๔ ปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ -๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนมาตรา ๕๑ คนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับ ๒,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานได้ทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๑๒ ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๕-๘๐๒๑๗ ในวันและเวลาราชการ