แจ้งนายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำให้รีบพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจดทะเบียน/ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

 

แจ้งนายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำให้รีบพาแรงงานต่างด้าว

ไปดำเนินการจดทะเบียน/ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน