แจงเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างเปลี่ยนประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่ทำงาน

 

แจงเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง

เปลี่ยนประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่ทำงาน