วันที่ 5 สิงหาคม 2559

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2559
นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล จัดหางานจังหวัดยโสธร
มอบตั๋วแลกเงินจำนวน 40,000 บาท
ให้กับนายสุรชัย อินโอ้ บิดานายสาธร อินโอ้
แรงงานไทยเสียชีวิตในไต้หวันเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558