video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็น ผ่านมือถือ

ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ/ข้อมูล/ความโปร่งใส-ตรวจสอบได้ ของสำนักงานจัดหางานจังวัดสุโขทัย