tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

icon news other อื่นๆ ดูทั้งหมด

icon news other ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ดูทั้งหมด