สจก.9 ฝึกอาชีพกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านแบบออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19